มทร.พระนคร เดินหน้าลดใช้พลาสติกและโฟม ชวนพกแก้วน้ำลดราคาเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอกย้ำการลดใช้พลาสติกและโฟม จัดโปรโมชั่นลดราคาเครื่องดื่มร้าน @RMUTP ที่ศูนย์เทเวศร์ 20%

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายรณรงค์การลดพลาสติกและโฟม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนผ่านโครงการเลิกเพื่อรักษ์ โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายโดยจัดโปรโมชั่นลดราคาเครื่องดื่มร้าน @RMUTP ศูนย์เทเวศร์ ที่เป็นร้านค้าเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และลูกค้าขาจรที่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการหากนำแก้วน้ำมาใส่เองทางร้านลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติก เช่น เครื่องดื่มกาแฟและชาร้อน ราคา ปกติ 30 บาท นำแก้วน้ำมาใส่เองจะลดเหลือแค่ 24 บาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับร้านค้า (MOU) ในการรณรงค์การลดใช้ภาชนะพลาสติกโดยการนำภาชนะมาใส่อาหารเองให้ร้านค้าลดราคา 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังจะกิจกรรม Roadshow ทั้ง 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจ ตลอดจนชี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญของโครงการและช่วยกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่มีประเด็นปรึกษา และประสบปัญหาส่วนตัว ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการเรียนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข โดยมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดำเนินการ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความ รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าว ให้บริการนักศึกษา ดังนี้

1.บริการให้คำปรึกษาและคำแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

2.จัดอบรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา เช่น การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน และการอบรมอาชีพอิสระ เป็นต้น

3.บริการด้านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต สำรวจสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

4. Relaxation Room เป็นห้องเพื่อการผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นดนตรี การฟังดนตรีบำบัด (Music therapy) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล (Anxiety/ Stress Management) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความจำ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา (Relaxation Room) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์เพียงสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า Line ID : yutthapoom.s5335

Article Number: 144
Read. 970 Time.
Rate this article.
Thank you for your vote.

This article was written by:

CCI RMUTP

Contact Me.

  • Email
View More. Close.

article.Autor.author_review

Other articles written by this Author.